Forside Personer Politik Kalender Nyheder

Erhvervspolitik Børne- og ungepolitik Ældre-, sundheds- og omsorgspolitik Kultur-, sports-,turisme- og fritidspolitik Retspolitik 


Ældre-, sundheds- og omsorgspolitik


VISION
Ældre borgere i Ikast-Brande Kommune har - som udgangspunkt - samme muligheder som alle andre borgere for at tage ansvar og realisere deres liv. Borgerne skal tage ansvar for deres egen livskvalitet. Også når de bliver ældre og får særlige behov. De skal støttes af deres netværk og familie - suppleret af kommunens ældreservice, når de har et særligt behov. De ældre borgere, der har brug for særlig hjælp, skal opleve, at de har mulighed for at bevare deres livskvalitet. De skal mødes med respekt og opleve værdighed på alle niveauer. De kommunale basisydelser skal suppleres af tillægsydelser, som de ældre kan købe hos private eller kommunale serviceydere.
Mange ældre ønsker at udvikle og drive egne bofællesskaber, hvor kommunens service er med i partnerskab, men hvor det kommunale ansvar fortsat har fokus på den enkelte borger - uanset dennes boform. Lokalsamfundet – dermed også ældreråd og andre interessenter – skal opfordres til at styrke det frivillige initiativ og understøtte de svage ældre ved at fastholde deres netværk.
Vi konservative ved, at alderdommen for de fleste giver en række udfordringer, men samtidig betragtes mange ældre som en ressource - både af dem selv og deres omgivelser. De stærke ældre skal ikke omklamres af kommunale tilbud. De skal have mulighed for – ved egen kraft – at skabe sig en aktiv alderdom. Ved at tage initiativ til forskellige fællesskaber og netværk kan de ældre selv sætte ind mod ensomhed og isolation fra omverdenen. Det er mere et mål at føje liv til år, end at føje år til liv.
Vi skal som kommune sikre de nødvendige ressourcer til at videreuddanne medarbejdere i både ældre, social- og sundhedsområdet. Så vi undgår uheldige sager med omsorgssvigt af beboere.
Vi skal sikre optimale rammer for genoptræning til gavn for den enkelte og for den kommunale økonomi. Desuden skal vi har fokus på at tiltrække de nødvendige lægefaglige kompetencer i vores kommune.

Strategi
I de næste 10 år vil der ske en væsentlig forøgelse i antallet af ældre borgere i Ikast-Brande Kommune. Det forpligter os til at forberede kommunen på de opgaver, der ligger forude.

Boliger i midtbyen
Det er vigtigt, at vi i vores boligpolitik er bevidste om behovet for at etablere ældreboliger i midten af kommunens byer. Desuden er det vigtigt, at vi tænker tilgængelighed ind i både nybyggerier og renoveringsprojekter.

Integration
Vi skal på baggrund af det stigende antal tosprogede ældre sikre, at vore plejecentre er gearede til håndtere opgaven med at modtage ældre med en anden etnisk baggrund end dansk. Dette vil vi bl.a. sikre ved at opprioritere indsatsen for at få flere med anden etnisk baggrund i uddannelse inden for ældre- og sundhedsområdet.

Bedre information
Vi skal i højere grad sikre, at information om kommunens tilbud og serviceydelser mv. er kendt af borgerne. Der skal være en klar og tilgængelig information til ældre om boligmuligheder. Vi vil styrke og bidrage til udvikling af plejecentrene, og det skal sikres, at de enkelte plejecentres værdigrundlag bliver synliggjort over for borgerne.

Bedre sundhed – for alle
Sundheden er for alle borgere - også for de ældre. Derfor skal vi sikre bedre information om, hvad de ældre selv kan gøre for at forbedre sundheden. Både for dem selv og for andre.
Vi vil arbejde aktivt for at få etableret et centralt genoptrænings- og sundhedscenter i Ikast- Brande Kommune.
Vi skal i højere grad bakke op om lokale initiativer, der er med til at styrke og forbedre de ældres sundhed og livskvalitet.
Der skal arbejdes mere med at forberede de pårørende til svage ældre på deres rolle og ansvar. Tilbuddene til de ældre bør tage udgangspunkt i behov – ikke i en given alder.


Brug ”det grå guld”
Vi vil bakke op om initiativer, der har til formål at drage nytte af ”det grå guld” i det offentlige system.
For eksempel har ældre ledere - inden for såvel det offentlige som det private - værdifuld viden og erfaring. Det bør udnyttes i forhold til rådgivning af unge iværksættere.
Vi går ind for, at der nedsættes et ”ældre-erhvervsråd”.
Det grå guld kan bidrage med viden og erfaring, der kan klæde kommende iværksættere bedre på. Det kan hjælpe iværksætterne i gang med at forfølge deres vilde idé – og give den ældre borger et nyt mål i hverdagen. Denne service kan finansieres ved brugerbetaling.Voksenspecial- og handicapområdet
De tidligere amtsinstitutioner på voksenspecial- og handicapområdet bør fortsat sikres rammer for kompetenceudvikling blandt personalet. Så vi søger at undgå kedelige sager med svigt af beboere.
Ikast-Brande Kommune skal fortsat være et fyrtårn på autismeområdet.
Beboere skal sikres tilbud, der tager udgangspunkt i den enkelte og den enkeltes udviklingspotentiale.
Handicappede – både fysisk og
psykisk – skal sikres mulighed for at deltage i egnede fritids- og kulturtilbud. Handicapvenlighed skal også tænkes ind i det offentlige rum – og i offentlige bygninger. Overordnet bør Handicaprådet i kommunen være en central medspiller på området.

Misbrugsområdet
De konservative ønsker at arbejde for tilbud, der gør det muligt for misbrugere at komme hurtigt ud af deres misbrug.
Oasetilbuddet er et effektivt redskab og bør bevares.


Sygehus- og sundhedsområdet
I Ikast-Brande Kommune bør patientundervisning og programmer for egenbehandling prioriteres højt. Mennesker der forstår deres sygdoms aspekter, begrænsninger og muligheder lever bedre med en kronisk sygdom. Udover forbedret livskvalitet for den berørte, vil den indsats også medføre dalende kommunale udgifter. Ikast-Brande Kommune skal knække kurven for livsstilsygdomme ved en aktiv, lokal indsats. For eksempel gennem sund skolemad og mere motion i skolerne. Vi skal påvirke myndighederne at sikre et velfungerende akut beredskab i vores kommune. Desuden skal der arbejdes grundigt med de kommunale sundhedscentre, der skal sikres bedst, billigst og mest effektiv bemanding, så den kommunale genoptræning bliver smidig og hurtig. Til gavn for borgerne og den kommunale økonomi. Endelig skal der kommunalt laves en overordnet strategi, der sikrer at vi også i fremtiden har lægefaglige kompetencer nok i vores kommune.

.