Forside Personer Politik Kalender Nyheder

Erhvervspolitik Børne- og ungepolitik
Ældre-, sundheds- og omsorgspolitik
Kultur-, sports-,turisme- og fritidspolitik Retspolitik 


 Børne- og ungepolitik

Vision
Vi vil arbejde for, at børn og unge i Ikast-Brande Kommune oplever, at de har mulighed for at dygtiggøre sig ud fra personlig evne, interesse og behov – til et voksenliv, hvor de kan begå sig i en verden, hvor afstande betyder mindre og mindre. Vi finder det er vigtigt, at ethvert menneske i det omfang det er muligt, tager medansvar for egen udvikling, og aktivt gør en indsats for, at man når de mål, der sættes op.Målsætning

Medansvar
Medansvar udvikles og styrkes gennem formel og reel indflydelse på egen hverdag, uanset om man er barn, ung, forældre eller medarbejder. Medansvar betyder ikke, at man er alene om ansvaret, men at man påtager sig det ansvar, der er muligt set i relation til sig selv og fællesskabet. For at et ansvar kan udfoldes, er det vigtigt, at der ikke sættes for mange centrale rammer og begrænsninger. Derfor er decentralisering et vigtigt element, så beslutninger kan træffes der, hvor de giver højest kvalitet. Decentralisering er således midlet til at opnå det lokale medansvar, initiativ og stolthed. Børn, unge og voksne har derfor et medansvar for, at lokale og decentrale initiativer bakkes op, og det er de folkevalgtes ansvar, at der findes ressourcer til de lokale initiativer. Børn og unge skal fortsat medinddrages, når beslutninger træffes med konsekvens for deres område.

Decentralisering
Beslutninger bør træffes der, hvor de kan omsættes i konkrete handlinger. For at understøtte de lokale løsninger, distrikternes egen identitet, og bestyrelsernes mulighed for at agere i forhold til nye tiltag og initiativer, skal bestyrelserne tillægges høj grad af beslutningskompetence, og dermed frihed til at handle/agere i det lokale distrikt.

Personlig involvering
Decentralisering forudsætter udover medansvar personlig involvering Vi ved, at forældres involvering og engagement gør en forskel for, hvordan deres børn klarer sig. Derfor skal forældre inddrages i forhold til opstilling af lokale mål og handlinger, så de professionelle oplever støtte og medvirken fra forældrene. Aktive voksne i skolebestyrelser, daginstitutionsbestyrelser, klasseråd og foreninger skal gives reel indflydelse, så der skabes engagement, ildsjæle og gode resultater. Kommer børn og unge i situationer, hvor de har behov for støtte, bør det ske med udgangspunkt i familien. For eksempel i form af forældreklasser.
Identitet
Man skal være stolt af at tage del i udviklingen i sit lokalområde. Engagement, motivation og særpræg er gode forudsætninger for, at der skabes lokal identitet. Børn skal være stolte af deres daginstitution, skole, forening og kommune. Ansatte skal være stolte af deres arbejdsplads, hvor de skal sikres reel indfl ydelse på, hvordan de centralt og decentralt opstillede mål nås. Dette vil medvirke til at skabe attraktive arbejdspladser. Forældrene skal være stolte af det, de sammen med de professionelle skaber til glæde og gavn for deres børn og samfundet.

Evaluering – opfølgning og måling
Vi vil tage et medansvar for, at test, målinger og evalueringer på landsplan og lokalt samordnes, så vi den vej rundt kan få bevis for, vi når de mål, der opstilles. Test, målinger og evalueringer skal ikke være tidsrøvende, formelle og ubrugelige elementer. Det skal i stedet være med til at give svar på effekten af vores indsats samt afsæt for planlægning af, hvad næste evalueringstrin kan og skal være. Vi tror på, at et reelt samarbejde mellem forældre, ledere og ansatte kan bibringe arbejdsglæde og bedre resultater.
Når byrådet lægger kompetencen ud i bestyrelserne, vil vi gøre brug af direkte dialog med bestyrelserne for at afdække, om man via for eksempel kvalitetsrapporterne kan dokumentere, at både centrale og lokale politiske mål indfries. For os er effekten af det, der iværksættes, det væsentlige.


Rådgivning
Børn og unge har undertiden brug for at blive hjulpet og vejledt. Det er derfor vigtigt, at de har mulighed for at kunne få en åben – og til tider anonym rådgivning og opbakning af et menneske, der er neutral i forhold til barnets/den unges dagligdag i øvrigt. Derfor ønsker vi, at den åbne anonyme telefonrådgivning fortsættes. Derudover er vi optaget af, at vi får oprettet en skolerådgiverfunktion i alle distrikter. Denne funktion skal understøtte den forebyggende indsats og være med til at sikre, at flere gennemfører en ungdomsuddannelse.
Funktionen skal være en problemknuser i forhold til det enkelte barn omkring udfordringer som mobning, problemer på hjemmefronten, opførsel i timerne m.m. Både barnet / den unge kan henvende sig, men skolerådgiveren kan også opsøge børn/unge med udfordringer.


Sundhed
Sund mad er en forudsætning for, at børn og unges opvækst og læring bliver bedre. Derfor vil vi gå vidt i bestræbelserne for, at der indføres tilbud om sunde forældrebetalte madordninger på alle skoler og daginstitutioner. Der skal være en central pulje til at understøtte økonomisk svagtstillede familier. Vi ved, at motion og en sund livsstil er en forudsætning for, at børn og unges læring bliver bedre. Vi ved, at vi bevæger os mindre, bliver stadig mere overvægtige og inaktive. Derfor skal vi fortsat være en kommune, der giver gode vilkår for børn og unges muligheder for fysisk udfoldelse i tidssvarende sportsfaciliteter. Motion bør i videst muligt omfang tænkes ind i skolernes undervisning, da fysisk form og motorik hænger sammen indlæring. Der skal fokuseres på alternative tilbud, og vores legepladser skal løftes, så de understøtter bevægelse. Vi skal tage nye initiativer for at få familien i tale, der hvor børnene har særlige udfordringer omkring motion og sundhed.Brugerbetaling
Det er konservativ politik, at samfundets svageste får den støtte, de har brug for, men at de skuldre, der er i stand til at bære, også bærer. Vi går derfor ind for, at man lokalt indfører mulighed for tilkøb af ydelser. Det er op til den enkelte bestyrelse at vurdere behovene. Gevinsten ved tilkøb skal være, at børnefamilierne har mulighed for at opleve en mindre stresset hverdag. Det kan være tøjvask, indkøb, mad til familien m.m. Opgaverne skal løses af private firmaer, og ikke pædagogen på rød stue.

Vigtige elementer i
børns undervisning er:

Faglighed, niveaudeling og kvalificerede ansatte. Den internationale dimension skal styrkes ved f. eks. at give mulighed for undervisning i engelsk fra 1. klasse, kontakter på tværs af landegrænser (udvekslingsforløb) og internationale undervisningsforløb. Ingen må udelades fra disse tilbud, og derfor ønsker vi, at der oprettes en kommunal rejsefond som tilskud til forældrebetalingen.
It skal beherskes langt tidligere, end tilfældet er i dag. Derfor vil vi arbejde for, at der også fremover udarbejdes og iværksættes it-baserede undervisningsforløb, så vores elever er på forkant med den teknologiske udvikling. Vi er afhængige af, at området kan generere iværksættere. Derfor vil vi arbejde for, at vi fastholder fokus på den entreprenante skole. Muligheden for, at man som elev i overbygningen kan vælge undervisning med et særligt fokus på egne interesser. Vi vil arbejde for, at man på alle overbygningsskoler har tilbud om et almindeligt forløb. Samtidig har hver skole et spor, hvor der fokuseres på enten naturvidenskab, sprog, idræt eller f. eks kreative fag. Det vil give hver enkelt elev mulighed for at vælge den skole, som netop tilgodeser egne interesser.


Niveaudeling
Vi konservative tror, at der med fordel kan indføres niveaudeling i folkeskolen. Nyere forskning viser, at børn og unge besidder forskellige intelligenser og læringsstile, og ved at lade lige børn lege bedst, tror vi, at undervisningens kvalitet kan forøges. Niveaudeling er ikke et spørgsmål om dumme og dygtige i hver sin klasse, men udtryk for et pædagogisk princip, som giver børn og unge mulighed for at udvikle sig på deres styrkeområder.
Vores mål er, at flest muligt, og minimum 95 % af en årgang, gennemfører en ungdomsuddannelse.


Undervisningslokaler
Renovering af skoler og daginstitutioner har høj prioritet, når vi skal fordele anlægskroner. Vi vil fortsat være villige til at kanalisere midler fra andre områder over til skoler og daginstitutioner.