Forside Personer Politik Kalender Nyheder

Erhvervspolitik Børne- og ungepolitik Ældre-, sundheds- og omsorgspolitik Kultur-, sports-,turisme- og fritidspolitik Retspolitik 


Erhvervspolitik


Økonomi-, plan-, erhvervs- og
arbejdsmarkedspolitik

VISION

Den vigtigste forudsætning for velfærd i Ikast-Brande Kommune er et sundt og dynamisk erhvervsliv. Uden vækst kan vi ikke finansiere vores velfærd og opretholde vores høje levestandard. Erhvervspolitikkens opgave er at sikre virksomhederne de bedste rammebetingelser for at udvikle sig. Herefter er det virksomhedernes opgave at omsætte rammerne til vækst og arbejdspladser. Nye virksomheder skaber nye arbejdspladser og er med til at bringe fornyelse og dynamik ind i kommunen og det øvrige erhvervsliv. Vi vil skabe et lokalsamfund med plads til det frie initiativ og gøre det attraktivt at investere i og etablere egen virksomhed. Vi vil sikre, at der fortsat udvikles spændende og varierede boligtyper og bo-områder i kommunen, og at den kollektive trafik tilpasses, så den dækker nye bo-områder i takt med at de indflyttes.
Kommunens nuværende arbejde med lokalplanlægning for byudvikling med planer for boligbyggeri og erhvervsområder findes helt i tråd med konservativ politik. Generelt ønskes forsat en udvikling, hvor et tilstrækkeligt antal private eller kommunale udstykninger er klar til salg. De attraktive muligheder for at udstykke erhvervsarealer i forbindelse med motorvejen skal udnyttes optimalt og i samarbejde med nabokommunerne.
Det bør i hvert enkelt tilfælde overvejes, om større anlægsarbejder kan gennemføres ved eksterne investorer med kommunale langvarige lejemål. Vedligeholdelse og modernisering af kommunalt ejede ejendomme og anlæg skal planlægges og gennemføres med høj prioriteret. Fristelsen til at anvende disse økonomiske behov til budgetfleksibilitet skal undgås.


Målsætning for næste valgperiode

Vi vil have private entreprenører på alle relevante kommunale områder og ønsker grundlæggende ingen monopolstatus i kommunalt regi.
Vi vil sikre, at der fortsat udvikles spændende og varierede boligtyper og bo-områder i kommunen, og at den kollektive trafik tilpasses, så den dækker de nye bysamfund i kommunen.
Vi vil udforme en moderne kommunal personalepolitik i bestræbelserne på at tiltrække den rigtige og dygtigste kommunale arbejdskraft.
Vi vil have et udadvendt Erhvervs- og Arbejdsmarkedsudvalg med løbende kontakt til såvel erhvervsorganisationer som virksomheder.
Vi vil have jobcentertankegangen fuldt gennemført med blot én indgang til et kommunalt jobcenter.
Vi vil have øgede muligheder for efteruddannelse og længerevarende uddannelse i området.
Vil vil have en kommune, der aktivt arbejder på at tiltrække nye, videntunge virksomheder.
Vi vil have et effektivt og aktivt Vækstsekretariat med fokus på bl.a. markedsføring af kommunen og tiltrækning af nye virksomheder.
Vi vil fremme iværksætterkulturen i kommunen bl.a. gennem målrettet undervisning i skolerne.
Vi vil styrke og udvikle detailhandlen i hele kommunen.
Vi vil arbejde for et aktivt samarbejde med Herning Kommune, andre midtjyske nabokommuner og Regionen.
Vi vil støtte og samarbejde med Videncentre både lokalt og regionalt. I det hele taget skal Erhvervs- og Arbejdsmarkedsudvalget være katalysator for kreativ kommunikation og innovation mellem forskning og erhvervsliv.
Strategi

Privatisering


Grundlæggende ønsker Det Konservative Folkeparti ikke, at der i kommunalt regi findes virksomheder med monopollignende status. Vi vil have private entreprenører på alle relevante kommunale områder. Derfor skal fælleskommunale selskaber nedlægges eller omlægges, så de fungerer på markedslignende vilkår.


Boliger

Det er afgørende for kommunens fremtid, at der i Ikast-Brande fortsat bliver udviklet spændende og varierede boligtyper og bo-områder. Byrådet skal medvirke aktivt til denne udvikling i samspil med private investorer. I nye udstykninger skal der gives muligheder for varierede arkitektoniske udfoldelser og alternative energiformer – uden for mange restriktioner. Det er vigtigt, at der bliver skabt et mere homogent bymiljø med mere liv. Den inderste bykerne i kommunens største byer skal udvikles med nye aktiviteter og et varieret cafémiljø, som er vigtigt for at fastholde unge mennesker i byen. Byrådet skal understøtte udviklingen ved at sanere og om nødvendigt medvirke til at nedrive utidssvarende bygninger. Også i den almennyttige boligmasse. Byrådet skal også nøje vurdere behovet, før der planlægges nye almennyttige boliger.Kollektiv trafik og infrastruktur


Den kollektive trafik er et vigtigt aktiv. Den skal derfor tilpasses, så den dækker de nye bysamfund i Ikast-Brande Kommune. Der er blandt andet behov for en udbygning af den kollektive trafik for at sikre kommunens unge let adgang til uddannelsesinstitutionerne. Bedre vilkår for pendling mellem Herning og byerne i Ikast- Brande Kommune vil også understøtte de unge studerendes muligheder for at læse på HIH eller de øvrige uddannelsesinstitutioner i Herning. For at styrke detailhandlen i kommunen vil vi fortsat arbejde på at få skabt en god og effektiv ringforbindelse omkring Ikast-centerområde. I den forbindelse er der behov for bedre adgang til det overordnede vejnet. Antallet af parkeringspladser skal løbende vurderes for at sikre tilstrækkelig kapacitet i bymidten. Elektronisk skiltning af ledige pladser kunne eksempelvis blive nødvendig.


Kommunalt personale


Kommunen skal have en moderne personalepolitik, hvor der åbnes for nye fleksible ansættelsesformer og faggrupper. Der bør være muligheder for at ansætte personale med de nødvendige kompetencer uden nødvendigvis den helt præcise traditionelle uddannelse. Lønfastsættelsen skal naturligvis gennemføres efter gældende aftaler og overenskomster, men disse skal løbende søges moderniseret, så de støtter aktiv kompetenceudvikling samt præstations- og kvalifikationsbaseret lønfastsættelse.


Erhvervs- og arbejdsmarkedsudvalg


Erhvervs- og Arbejdsmarkedsudvalg skal være udadvendt og løbende have kontakt med såvel erhvervsorganisationer som virksomheder. Formålet er at være opdateret med hensyn til virksomhedernes trivsel, aktivitetsniveau, beskæftigelsessituation og vækstmuligheder. Udvalget skal løbende justere politikken, komme med forslag og være opsøgende. Erhvervs- og Arbejdsmarkedsudvalgets ansvarsområder skal være arbejdsformidling og integration af arbejdskraft fra andre lande samt fremme af ungdoms- og erhvervsuddannelser.


Jobcenter og integration af arbejdskraft fra
andre lande


Det er vigtigt, at Ikast-Brande Kommune får et effektivt jobcenter. Vi ønsker jobcentertankegangen fuldt gennemført, så vi går fra at have to indgange til beskæftigelsessystemet (Arbejdsformidlingen og kommunen) til blot at have én indgang til et kommunalt jobcenter. Den nuværende samplacering er kun et skridt på vejen. Den store og væsentlige opgave med den historisk lave arbejdsløshed er at sikre en kraftindsats for at få de sidste vanskelige klienter ind på arbejdsmarkedet. Vi erkender, at der nok skal anvendes utraditionelle metoder og er parat til at støtte sådanne. I et dynamisk erhvervsliv vil der altid være behov for forandringer, og det skal altid være den vigtigste opgave for jobcentret at skabe et hurtigt og effektivt match mellem jobsøgere og virksomheder.
Jobcenteret skal også spille en fremtrædende rolle i indsatsen for at integrere indvandrere og flygtninge på arbejdsmarkedet. På dette område  skal der satses på en målrettet indsats i samarbejde med øvrige relevante afdelinger i
administrationen.


Ungdoms- og erhvervsuddannelser

Erhvervskontaktudvalget har ansvaret for erhvervsudvikling, detailhandel, vækstsekretariat, iværksætterkultur, privatisering, erhvervsråd og øvrige regionale erhvervsudviklingsråd og –fora samt samspil med videncentre.

Erhvervsudvikling

Ikast-Brande kommune har altid været kendt som en dynamisk kommune med mange små og mellemstore virksomheder inden for produktionserhverv som tekstil- og beklædningsindustrien, træindustrien og andre industriområder. Den øgede internationalisering har gennem de seneste 15 år medført en stigende konkurrence på det danske og hele det europæiske marked. Et stort antal virksomheder har derfor flyttet produktion og arbejdspladser til specielt Østeuropa og Asien, mens andre virksomheder har valgt at lukke. Udviklingen har medført, at erhvervssammensætningen er under radikal ændring mod større diversitet og derfor med bedre muligheder for at reagere på udviklingstendenser. Ikast-Brande Kommune skal støtte denne udvikling og søge at tiltrække virksomheder, som producerer en stor variation af varer og serviceydelser og især med et stort videnindhold. Sådanne virksomheder beskæftiger medarbejdere med højt uddannelsesniveau. Disse skal kunne uddannes lokalt eller tiltrækkes med gode leveforhold og derefter fastholdes i området en dynamisk udvikling i kommunen. Denne udvikling er helt afgørende for det fremtidige skattegrundlag i kommunen. Derfor skal erhvervskontaktudvalget være offensivt med henblik på at tiltrække nye virksomheder. Det kan være alle typer virksomheder inden for produktion, handelshuse eller service, herunder institutioner og andre offentlige virksomheder. Vi foretrækker, at nye virksomheders forretningsgrundlag er baseret på et stort videnindhold.

Vækstsekretariat

Vækst er afgørende for Ikast-Brande Kommunes fremtid som bæredygtig kommune. Derfor har Erhvervskontaktudvalget et vigtigt ansvar i at udbygge og professionalisere Vækstsekretariatet, som blandt andet skal have til opgave,
at:
Gennemføre en aktiv markedsføring af kommunens erhvervs- og arbejdsmarkedspolitik.
Udvikle koncepter, der kan tiltrække nye virksomheder.
Blandt andet etablere attraktive erhvervsområderog formidle kendskab til tomme erhvervsbygninger.

Iværksætterkultur

Nye virksomheder skaber nye job og bringer fornyelse og dynamik ind i erhvervslivet. Derfor ønsker vi at fremme selvstændighedskulturen i kommunen. Vi vil skabe et samfund med plads til det frie initiativ, og gøre det attraktivt at investere og spare op til at etablere egen virksomhed. Derfor skal det være mere enkelt at tage initiativ. Det kræver, at barriererne for at etablere egen virksomhed brydes ned. Mulighederne skal være vidt åbne. Vi ønsker at sikre optimalt kendskab til låne- og finansieringsmuligheder i forbindelse med opstart af egen virksomhed.
Der er stadig i høj grad brug for en holdningsændring, hvis iværksætterkulturen skal styrkes. ”Jeg-vil”-mentaliteten skal fremmes. Hvis vi vil sikre en ny generation af iværksættere, skal den entreprenante skole uddanne i iværksætteri, hvor den daglige undervisning skal udvikle de nødvendige innovative og kreative kompetencer, og hvor skolerne reelt åbnes til verdenen udenfor. For det er i løbet af skolegang og uddannelse, at børn og unge skal tilegne sig en stærk selvstændighedstrang. Iværksættermentaliteten kan blandt andet skærpes ved at bruge iværksættere som gæstelærere.
Alle kommunale udvalg skal dyrke og fremme iværksætterkulturen og trangen til at blive selvstændig. Potentielle iværksættere skal tilbydes en selvstændighedspakke bestående af:
• Køb af erhvervsgrunde eller overtagelse af tomme bygninger til en fordelagtig pris.
• Vejledning i forbindelse med tilskud og fi nansiering.
• Seniorservice i form af en ældre leder inden for både det offentlige og det private område.


Detailhandlen

Nye virksomheder skaber nye job og bringer fornyelse og dynamik ind i erhvervslivet. Derfor ønsker vi at fremme selvstændighedskulturen i kommunen. Vi vil skabe et samfund med plads til det frie initiativ, og gøre det attraktivt at investere og spare op til at etablere egen virksomhed. Derfor skal det være mere enkelt at tage initiativ. Det kræver, at barriererne for at etablere egen virksomhed brydes ned. Mulighederne skal være vidt åbne. Vi ønsker at sikre optimalt kendskab til låne- og finansieringsmuligheder i forbindelse med opstart af egen virksomhed.
Der er stadig i høj grad brug for en holdningsændring, hvis iværksætterkulturen skal styrkes. ”Jeg-vil”-mentaliteten skal fremmes. Hvis vi vil sikre en ny generation af iværksættere, skal den entreprenante skole uddanne i iværksætteri, hvor den daglige undervisning skal udvikle de nødvendige innovative og kreative kompetencer, og hvor skolerne reelt åbnes til verdenen udenfor. For det er i løbet af skolegang og uddannelse, at børn og unge skal tilegne sig en stærk selvstændighedstrang. Iværksættermentaliteten kan blandt andet skærpes ved at bruge iværksættere som gæstelærere. Alle kommunale udvalg skal dyrke og fremme iværksætterkulturen og trangen til at blive selvstændig. Potentielle iværksættere skal tilbydes en selvstændighedspakke bestående af:
• Køb af erhvervsgrunde eller overtagelse af tomme bygninger til en fordelagtig pris.
• Vejledning i forbindelse med tilskud og fi nansiering.
• Seniorservice i form af en ældre leder inden for både det offentlige og det private område.
Detailhandlen
Vi vil skabe rammer og muligheder for at styrke og øge detailhandlen i Kommunen. Dette skal ske igennem et endnu tættere og stærkere samarbejder med den eksisterende detailhandel og deres organisationer. Vi skal skabe rammer i bybilledet, der sikrer optimale forhold for detailhandlen.
Det kan ske igennem forskellige tiltag:
• Byfornyelsesprojekter, der omdanner gamle områder til nye attraktive detailhandelsplaceringer, som understøtter den eksisterende detailhandel.
• Større kommunale aktiviteter/arrangementer i stil med VM i skolehåndbold.
• Etablering af en kommunikationsplatform i landsdækkende medier, der informerer om alle de gode tiltag, der sker i vores kommune, for at sikre en endnu større tiltrækningskraft.
• Gennemførelse af en løbende dialog med store detailhandelskæder på direktions/borgmesterniveau, der sikrer, at kæderne har det nødvendige kendskab til vores kommunes mange muligheder og modsat rettet, at kommunen kan skabe de muligheder, som kæderne efterspørger.

Samarbejde med erhvervsrådet, regionale
erhvervsudviklingsfora og kommuner


Erhvervs- og arbejdsmarkedsudvalget har ansvaret for, at kommunen fungerer som et aktivt medlem af det nuværende Erhvervsråd og øvrige regionale erhvervsudviklingsråd så som Vækstforum for Region Midtjylland. Overordnet set er et aktivt samarbejde med Herning Kommune og andre nabokommuner vigtigt. De midtjyske kommuner skal samarbejde på alle de områder, hvor det er muligt og hensigtsmæssigt - med det formål at fremstå som en sammentømret enhed. Det giver den største indfl ydelse på udviklingen i Regionen.

Samspil med Videncentre

Erhvervskontaktudvalget har ansvaret for, at kommunen støtter og samarbejder med Videncentre – både lokalt og regionalt. Eksempelvis HIH og andre institutioner og universiteter med de nødvendige kompetencer. Formålet er at skaffe kendskab til nyeudviklingsområder, som kan få indfl ydelse på den fremtidige erhvervsudvikling. F. eks. nanoteknologi og brintindustri.
I det hele taget skal Erhvervskontaktudvalget være katalysator for kreativ kommunikation og innovation mellem forskning og erhvervsliv og dermed fungere som bindeled mellem det offentlige og det private initiativ samt andre erhvervsfremmeaktører. Udvalget skal formidle samarbejde og koordinering for at medvirke til, at viden bliver opsamlet og spredt.